Trade Coin Future

TIN TỨC

Tìm hiểu bom tấn EigenLayer?

EigenLayer là gì? Eigenlayer là một giao thức dựa trên Ethereum đã giới thiệu khái niệm restaking một khái niệm mới và sẽ tạo nên câu chuyện lớn trong mùa này. Dự án không phải là một giao thức Defi, mà là một nền tảng để bootstrap các hệ thống

5 dự án sẽ bùng nổ khi Airdrop trong năm 2024

ZkSync zkSync là giải pháp mở rộng Layer 2 trên Ethereum sử dụng công nghệ zk-rollup để nâng cao khả năng mở rộng và hiệu quả. Bằng cách gộp nhiều giao dịch thành một bằng chứng mật mã duy nhất và xử lý chúng ngoài chuỗi, zkSync giúp tăng đáng